EMES Czech production, s.r.o.

IČO: 18022693

DIČ: CZ18022693

Příkop 843/4, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno

Spisová značka: C 132606/KSBR Krajský soud v Brně

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

• Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na internetových stránkách www.emesprint.cz a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

• Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro dodávku zboží a služeb vyhlášené prodávajícím.

• Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

II. OBJEDNÁNÍ SLUŽEB

• Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat zboží či službu jen v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží či služeb vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

• Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři, popřípadě v e-mailu doručeným na adresu info@emesprint.cz. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

• Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil se zde uvedenými platnými všeobecnými obchodními podmínkami.

• Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

III. POTVRZENÍ A ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

• Objednávka bude potvrzena do 24 hodin od jejího přijetí (o potvrzení budete informování prostřednictvím e-mailu, stejně tak jako o expedici Vámi objednaného zboží). V případě nejasností Vás budeme okamžitě kontaktovat.

• Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit telefonicky či e-mailem bez udání důvodů. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby

IV. DORUČENÍ ZBOŽÍ

• Zboží expedujeme co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů, pokud se kupující a prodávající nedohodnou jinak.

• Poštovné a balné je závislé na způsobu dodání.

• Kupující má právo si vybrat dopravu, jakou preferuje.

• Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

• Osobní odběr je možný po předchozí domluvě.

Způsoby dopravy:

Česká pošta:

• doporučené psaní malé            – 59 Kč 

• doporučené psaní velké           – 69 Kč

Z-point

• do 5 kg             – 85 Kč  

• do 10 kg           – 140 Kč               

PPL Private

• do 5 kg             – 105 Kč               

• do 10 kg           – 140 Kč

Balné:

Balné je účtováno v ceně dopravy.

V. PLATBA ZA ZBOŽÍ

• Zboží je možné uhradit bankovním převodem, dobírkou nebo osobně (po domluvě).

• Platba předem na účet prodávajícího, č. účtu 131-64950267/0100 vedený u Komerční banky. Po zaslání objednávky vyčkejte prosím s platbou, dokud se s vámi nezkontaktujeme.

• E-mailem vám bude objednávka potvrzena a zaslány instrukce k platbě. Na objednávky odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do tří pracovních dnů.

• O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky. Platba bankovním převodem má být uhrazena do 10 pracovních dnů od odeslání objednávky. Při nesplnění této podmínky bude kupující na neuhrazenou objednávku upozorněn prostřednictvím kontaktu, který vyplnil v objednávkovém formuláři, a tímto mu bude prodloužena lhůta k uhrazení objednávky o tři pracovní dny. Nedojde – li k zaplacení objednávky ani v tomto termínu, bude objednávka stornována.

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

• Odesláním objednávky kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů, které prodávajícímu (jakožto správci osobních údajů) poskytl v průběhu zadávání objednávky.

• Více informací na: Zásady o ochraně osobních údajů.

VII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA – VRÁCENÍ ZBOŽÍ

• Kupující má právo podle § 1820 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí prodávajícího písemně nebo telefonicky informovat a zakoupené zboží vrátit nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování a vrátit zpět do 14 dní od oznámení prodávajícímu o odstoupení od kupní smlouvy (určující je datum převzetí).

• Zboží nelze vracet na dobírku.

• Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží.

• Termín pro vrácení kupní částky je 14 dní od doručení odstoupení od smlouvy, přičemž však dodavatel není povinen poslat peníze dříve, než došlo k vrácení zboží či prokazatelnému doložení, že zboží bylo zákazníkem odesláno zpět. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet spotřebitele dle dohody se spotřebitelem.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, nebo vyrobeno na zakázku.

VIII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v těchto případech:

• V případě, že nejsou vyplněny dostatečně údaje pro doručení zboží (registrační formulář).

• Zboží není skladem nebo je vyprodáno (zákazník je o této skutečnosti informován).

IX. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

• V souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími autorská a průmyslová práva, jsou tyto stránky a všechny materiály, ochranné známky, modely, loga, grafika, atd. uvedené na těchto stránkách, výhradním vlastnictvím fyzické osoby Martina Slechana.

• Kopírování nebo používání těchto prvků je povoleno výhradně pro soukromé účely. Každá reprodukce nebo použití kopií pro jiné účely je výslovně zakázáno.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

• Odesláním elektronické objednávky kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

• Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.

• Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 zákona č 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů – obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.

• Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem Martinem Slechanem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

Reklamační řád

• Vznikne-li na zboží reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci písemně e-mailem.

• Oznámení o závadách musí obsahovat podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace.

• Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

• Upozornění: V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.

• Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.

• Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z používání produktů, funkcí a škod vzniklých nevhodným používáním, mechanickým poškozením, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.

• Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.

• Záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.

• Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílností v intenzitě jeho užívání vydržet.

• V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží není ve shodě s objednaným zbožím nebo pokud zboží vykazuje vadu, musí neprodleně o této skutečnosti informovat prodejce emailem nebo telefonicky, a to nejdéle do 5 dnů od převzetí zboží.

• Vyskytne-li se u zakoupeného zboží závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

• Vadou se rozumí změna vlastností zboží, jež je zapříčiněna použitím nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržením výrobní technologie nebo nevhodného konstrukčního řešení.

• Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

• Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Fyzická osoba Martin Slechan provozující on-line obchod umístěný na internetové adrese www.emesprint.cz je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu vyřízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatření proti přenosným nemocem).

• Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

• Zákazník uplatňuje reklamaci zasláním zboží spolu s vyplněným reklamačním listem a kopií dokladu o nákupu zboží (faktury) na adresu: Martin Slechan, Na Záhonech 477, 679 32 Svitávka.

• V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující. Výměnu lze uskutečnit samozřejmě i osobně, avšak pouze po předchozí telefonické či e-mailové domluvě.

• V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s objednávkou (kupní smlouvou) má kupující právo na bezplatné a okamžité uvedení objednávky do podoby, v jaké si ji objednal. Má zejména právo požadovat:

– výměnu věci nebo opravu

– přiměřenou slevu z ceny

– odstoupení od smlouvy

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2019